Onze privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als jouw behandelaar een dossier aanleggen. Dit is wettelijke verplicht door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheid en verslagen van onze gesprekken, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In jouw dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn. Tevens komen hier de gegevens in welke wij, met jouw toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener of de door jou zelf aangeleverde gegevens.

Wij zullen er alles aan doen om jouw privacy te waarborgen. Dit doen wij door;

 • Zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend therapeut hebben wij toegang tot de gegevens in je dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin geheimhouding is geregeld.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik ten behoeve van opleidingsdoeleinden (tijdens stages).
 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik bijvoorbeeld een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling automatisch verwijderd. Je hebt het recht jouw gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen(recht op dataportabiliteit).

Als je een klacht hebt over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy op de factuur
Op de factuur/zorgnota die je van ons ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

Je naam, adres, woonplaats en geboortedatum
De datum van de behandeling
Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Behandeling Acupunctuur’
De kosten van het consult

Ons Privacybeleid

Als je onder behandeling komt bij Kingfisher Acupunctuur, dan worden er gegevens genoteerd. Hieronder geven we je een overzicht van de gegevens die worden genoteerd en ook jouw wettelijke rechten hierbij:

Doel van het vastleggen van de gegevens: 

 • (para-)medische behandeling
 • verwijzing
 • administratie, facturatie, maken van afspraken
 • innen van de behandelingstarief en voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de belastingaangifte

In het dossier worden de volgende gegevens genoteerd:

Persoonsgegevens:

 • naam, adres, postcode, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens:

 • medische gegevens
 • westerse medicatie
 • relevante psychische/emotionele gezondheidsgegevens
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens zoals, relatie, kinderen, woon-werksituatie, hobby’s/sport
 • contact gegevens van de huisarts

Bij minderjarigen<16 jaar

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders

Bewaartermijn dossier: 

15 jaar na de laatste wijziging/toevoeging (WGBO)

Je gegevens kunnen ook  gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om andere zorgverleners te informeren in geval van doorverwijzing (enkel met jouw schriftelijke toestemming)
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van jouw therapeut(enkel met jouw schriftelijke toestemming)
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen

Indien wij als behandelaar vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij altijd om toestemming vragen.

Op de zorgnota worden de volgende gegevens door de zorgverzekeraar verzocht te vermelden:

 • naam, adres, postcode, woonplaats
 • geboortedatum
 • datum van behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling + behandelingscode
 • de kosten van het consult

Jouw rechten:

 • bij de intake vragen wij je toestemming voor het vastleggen en verwerken van jouw gegevens
 • deze toestemming wordt genoteerd in jouw dossier
 • er zullen niet meer gegevens genoteerd worden dan voor het omschreven doel nodig is
 • je hebt het recht op intrekking van verleende toestemming (dit kun je schriftelijk of per mail aan ons kenbaar maken)
 • je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens
 • je hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan bij ons of bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Met betrekking tot contact per mail, online informatie opvragen door cliënt en online contactformulier: 

 • er wordt gebruikt gemaakt van een beveiligd systeem

Kingfisher Acupunctuur heeft maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen:

 • technisch/ICT (dossier beveiliging, laptop, etc)
 • beveiligde website; Domain Validation SSL-certificaat/ Https-verbinding
 • organisatorisch (afspraken, verwerkersovereenkomsten)