Algemene voorwaarden

Kingfisher Acupunctuur is aangesloten bij de beroepsvereniging Zhong.

Kingfisher Acupunctuur is verplicht te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Kingfisher Acupunctuur houdt een elektronisch cliëntendossier bij waarin persoonsgegevens, anamnesegegevens en het behandelrapport vermeld staan. De cliënt heeft recht tot inzage van het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 15 jaar bewaard.
Volgens de AVG is Kingfisher Acupunctuur verplicht uw privacy te waarborgen hiervoor werken wij met de toestemmingsverklaring gegevensverwerking.

Kingfisher Acupunctuur werkt met een behandelovereenkomst, hierin staan afspraken die we samen nastreven voor een goede behandeling.

Door het maken van een afspraak en het ondergaan van een behandeling, gaat u akkoord met zowel de toestemmingsverklaring gegevensverwerking als de behandelovereenkomst.

Persoonlijke hygiëne heeft binnen onze praktijk een hoge prioriteit. Kingfisher Acupunctuur verwacht van u als cliënt dat u hier eveneens zorg voor draagt.

Kingfisher Acupunctuur behoudt zich het recht voor om de behandeling te staken.

Eventueel medicijngebruik, zwangerschap of behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar dient u tijdens het intake gesprek en vóór aanvang van de behandeling mede te delen. Het kan zo zijn dat een aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk is.

Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan de therapeut van Kingfisher Acupunctuur u vragen met hem of haar te overleggen, of onze behandeling gedurende de lopende behandelperiode toegepast mag worden.

Kingfisher Acupunctuur is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimte.

Betalingen worden direct na de behandeling voldaan, contant of via pinbetaling. De factuur ontvangt u na betaling via de e-mail.

Een afspraak dient u minimaal 48 uur voor aanvang te annuleren. Voor een te laat geannuleerde of een niet nagekomen afspraak brengt Kingfisher Acupunctuur het gehele consult in rekening.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak. Als service ontvangt u van ons een afspraakherinnering via de e-mail, mits u uw e-mailadres heeft afgegeven. Als de email, ongeacht de reden, niet verstuurd kan worden of niet ontvangen blijkt, blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak en het op tijd aanwezig zijn. In verband met opvolgende cliënten, zal de tijd dat u te laat verschijnt in korting worden gebracht op uw behandeltijd.

Kingfisher Acupunctuur is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Behandelingsovereenkomst Kingfisher Acupunctuur

Behandelaar Coen Suurland (hieronder genoemd als de therapeut)

Ondergetekende verklaart het volgende te hebben gelezen:

 • De therapeut is verplicht te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Daarnaast is de therapeut verplicht te werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • De therapeut houdt een elektronisch cliëntendossier bij waarin persoonsgegevens, anamnesegegevens en behandelrapport vermeld staan. De cliënt heeft recht tot inzage dan wel vernietiging van het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 15 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek al de relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens die in het dossier worden opgeslagen.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut in de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft, tegen het advies van de therapeut in, het onderzoek of de behandeling voortijdig te hebben beëindigd
 • De therapeut kan de overeenkomst eenzijdig en zonder opgaaf van argumenten beëindigen
 • Persoonlijke hygiëne heeft binnen onze praktijk hoge prioriteit. Kingfisher Acupunctuur verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dient u tijdens het intake gesprek en vóór aanvang van de behandeling mede te delen. Het kan zo zijn dat een aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk is
 • Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan de behandelaar u vragen met hem of haar te overleggen of een behandeling van Praktijk Koers gedurende de behandelperiode toegepast mag worden
 • Kingfisher Acupunctuur is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals op de website vermeldt staat
 • Betalingen dienen direct in de praktijk voldaan te worden .Contant of via pinbetaling
 • Een afspraak dient u minimaal 48 uur voor aanvang te annuleren. Voor een te laat geannuleerde of een niet nagekomen afspraak brengt Kingfisher Acupunctuur het gehele consult in rekening
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak. Als service ontvangt u van ons een email als afspraakherinnering, mits u uw e-mailadres hebt afgegeven. Als de email, ongeacht de reden, niet verstuurd kan worden of niet ontvangen blijkt,  bent u te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak en het op tijd aanwezig zijn. In verband met opvolgende cliënten, zal de tijd dat u te laat verschijnt in korting worden gebracht op uw behandeltijd
 • De therapie betreft behandeling vanuit de complementaire zorg. De therapeut is geen arts en dient niet als zodanig te worden geraadpleegd. Bij twijfel over klachten of voor een medische diagnose dient de cliënt zijn/haar arts te raadplegen
 • De cliënt geeft door ondertekening van dit document toestemming aan de therapeut om, indien nodig, contact op te nemen met de huisarts

Toestemmingsverklaring Gegevensverwerking

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018, moet Kingfisher Acupunctuur aan haar cliënten verantwoorden welke gegevens er worden vastgelegd en wie er toegang heeft tot deze gegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, onderliggende patronen en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De gegevens worden genoteerd en opgeslagen en zoals de WGBO voorschrijft voor 15 jaar bewaard.

Wij doen onze best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • ons beroepsgeheim waarborgen

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). In een uiterste noodsituatie zal een vertrouwenspersoon van Kingfisher Acupunctuur in kunnen loggen in het systeem. Dit om, indien nodig, contact met u op te nemen. Deze vertrouwenspersoon zal enkel uw contactgegevens raadplegen.

De volgende gegevens zullen genoteerd worden:

ALGEMENE GEGEVENS

 • Naam, adres, postcode, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts

ANAMNESE GEGEVENS

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen va uw situatie, neemt de therapeut tijdens het intake gesprek een anamnese bij u af. De volgende gegevens zullen dan gevraagd, genoteerd en bewaard worden:

 • Uw hoofdklacht en bijkomende klachten
 • Chronische aandoeningen /Operaties/Ongelukken/Ziektebeelden uit verleden/Evt. zwangerschappen/ Bevallingen
 • Life events/Trauma’s
 • Medicatie/Supplementen/ Drugs
 • Familie/gezins-thuis situatie/Werk/Sport/Hobby
 • Diverse vragen waarop een TCM therapeut een totaalbeeld kan vormen en een juiste diagnose kan stellen

INZAGE, DELEN EN OPVRAGEN GEGEVENS 

 • De therapeut geeft de cliënt op diens verzoek inzage in het dossier en desgevraagd wordt de cliënt een afschrift verstrekt
 • De cliënt heeft het recht zijn/haar gegevens te laten verwijderen/ vernietigen. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd
 • Alleen op verzoek en in overleg met de betrokken cliënt zullen zijn/haar gegevens gedeeld worden. Hiervoor is schriftelijk toestemming van de betreffende cliënt nodig
 • Enkel wanneer wettelijk noodzakelijk, kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming
 • In uw dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut, na uw expliciete toestemming, eventueel kan opvragen bij een andere zorgverlener; bijvoorbeeld uw huisarts of een specialist